logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

نمونه سوالات اکسل

نمونه-سوالات-کتبی-اکسل

نمونه سوالات اکسل 1)نام دیگر صفحه کاری ……..می باشد. الف) Cell ب)Workbook ج) Worksheet Spreadsheet (o 2)از کدام سربرگ جهت حرکت بین فایل های باز ، استفاده می کنیم؟ الف)Format ب) File ج) New د) View 3) دستور Open در گزینه …………قرار دارد. الف)View ب) Insert ج) File د) Home ۴) پسوند فایل ها در  […]

ثبت نام