logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

از کدام نوار برای دسترسی سریع تر به دستورات استفاده می کنیم؟

الف)Status

ب) Navigation

ج) Quick Access

د) Ribbon

۲) فایل های الگوی ایجاد شده دارای چه فرمتی می باشند؟

الف)Pdf

ب)Docx

ج) Dotx

د) Txt

۳) جهت حرکت بین اسناد باز، از کلید های ترکیبی ………………… استفاده می کنیم.

Shift+Tab

Alt+Tab

Ctrl+ Tab

Crtl + Tab

۴) از کدام سربرگ برای فعال کردن نوار Navigation استفاده می نمائیم؟

الف)Review

ب)Home

ج) Insert

د) View

۵) در کدام نوار تعداد کل صفحات مشاهده می شود؟

الف)Quick Access

ب) Ribbon

ج) Status

د) Navigation

۶) با دابل کلیک روی نوار عنوان چه عملی در پنجره فعال صورت می گیرد؟

الف)Minimize و Restore

ب) Maximize و Close

ج) Maximize و Restore

د) Maximize و Minimize

۷) از کدام سربرگ برای استفاده از فرمان Zoom استفاده می نمائیم؟

Insert (well

ب)Home

ج) View

د) Review

۸) از کدام گزینه در فرمان Zoom ، برای تطبیق صفحه برحسب عرض آن استفاده می نمائیم؟

الف) text width

ب) Page width

ج)Many page

Whole page

۹) پسوند فایل های برنامه واژه پرداز ورد 2013 چه نام دارد؟

الف) XLSX

ب) DOCX

ج) MDBX

د) XLS

۱۰) برای باز نمودن اسناد از چه فرمانی استفاده می کنیم؟

الف)Save

ب) Close

ج) Save as

د) Open

ثبت نام