logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

۱) به انتقال اطلاعات از کامپیوتر شخصی به سرور دیگر …………………………. می گوییم.

الف) Hyperlink

ب) Upload

ج) Worm

د) Download

۲) در ساختار یک آدرس وب (Web page)، به بخش درج آدرس چه می گویند؟

Folder & File structure

Service

Host

هیچکدام

۳) آدرس URL همواره ویژه چند سایت است؟

الف) ۱

ب) ۵

ج ۳

د) ۳

۴) کدامیک از برنامه های زیر جستجوگر وب(Web Browser) می باشد؟

Opera

Netscape

Mozilla

د) تمام موارد

برای جلوگیری از نفوذ هکر ها به کامپیوتر از …………………….. استفاده می کنیم.

 الف) Firewall

ب) Cookie

ج) Upload

د) همه موارد فوق

۶) پروتکل انتقال فایل چه نام دارد ؟

الف) Ftp

ب) Https

ج) Http

د) Isp

برای مشاهده آخرین اخبار به روز شده سایت ها از …………………………….. استفاده می کنیم.

 الف) RSS

ب) HTTPS

ج) Podcast

د) XML

۸) کدامیک از موارد زیر جزء تهدیدات امنیتی در زمان استفاده از اینترنت محسوب می شود؟

الف) Worm

ب) Spyware

ج) Virus

د) همه موارد

۹) به شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنت چه می گویند؟

الف) Hyperlink

ب) User Account

ج) URL

د) ISP

۱۰) برای بارگذاری مجدد یک صفحه وب از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف)Forward

 ب) Refresh

ج) Stop

د) Back

ثبت نام