logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

logo-icdl
1) در صورتی که بخواهیم یک فایل ارائه مطلب در نسخه های قبلی (2003) برنامه قابل اجرا باشد از چه پسوندی استفاده می کنیم؟

الف) PPTX

ب) POT

ج) PPT

د) PPS

۲) از کدام فرمان برای استفاده از الگوهای پیش فرض (Templates) استفاده می نمائیم؟

الف) Save as

ب) Save

ج) Open

د) New

۳) کدام روش آسانترین راه برای ایجاد فایل نمایشی است؟

الف) New-File

ب) Ctrl+N

Ctrl+Z

Recent Fil-File

۴) با کدام گزینه در پنجره Save می توان نوع پسوند را مشخص کرد؟ .

الف) Brows

ب) Save as Type

ج) Save

د) File name

۵) کدامیک از پسوندهای زیر در برنامه PowerPoint2013 قابل انتخاب نمی باشد؟

الف) POTX

ب) PPTX

ج) TXT

د) PPSX

۶) فرمت فایل نمایشی ( فرمت اجرایی ) برنامه ارائه مطلب کدام می باشد؟

الف) POTX

ب) BMP

ج) PPTX

د) PPSX

۷) برای بستن یک فایل ارائه مطلب از کدام کلید ترکیبی استفاده می نمائیم؟

الف) F2

ب) F5

ج) Alt+F3

Alt+F4

۸) در برنامه ارائه نمایش عموما کدامیک از موارد زیر درج نمی گردد؟

الف) صدا

ب) تصویر

ج) فرمول ریاضی

د) نمودار

۹) چگونه می توان فایل را به لیست اخیرا استفاده شده اضافه کنیم؟

الف) انتخاب Add Item To The List

ب) انتخاب Add New Item

ج) انتخاب Pin Item To The List

د) انتخاب Save Item To This List

۱۰) فایل ارائه را به چه صورت می توان ارائه داد؟

الف) نمایش با پروژکتور

ب) اسلاید های ۳۵ میلی متری

ج) چاپ بر کاغذ

د) همه موارد

ثبت نام