logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

logo-icdl

 

به اجزای قابل لمس کامپیوتر Hardware یا ………………… می گویند.

الف) نرم افزار

ب) سخت افزار

ج) سیستم عامل

د) برنامه کاربردی

سرعت پردازش کامپیوتر به ……………………. بستگی دارد.

تعداد برنامه های در حال اجرا

مقدار فضای حافظه      ROM

 سرعت CPU

همه موارد

ماوس برای اتصال به کامپیوتر عموما از چه درگاهی استفاده می کنند؟

الف) موازی

ب) سری

ج) USB

د) ب و ج

۴) کدامیک جزء وسایل ورودی می باشند؟

الف)Mouse

ب) Joy stick

ج) Keyboard

د) همه موارد

۵) محتوای کدام حافظه با قطع جریان برق از بین می رود؟

الف) ROM

ب) RAM

Hard Disk (c

د) Flash Memory

۶) در کدامیک برای خواندن و نوشتن اطلاعات از اشعه لیزر استفاده می شود؟

Tape

Hard Disk

Floppy Disk

CD – ROM

7)……………………….. دستورالعمل هایی هستند که جهت بکارگیری سخت افزار مورد استفاده قرار می گیرد.

الف) سخت افزار

ب) میان افزار

ج) نرم افزار

د) هیچ کدام

) کدامیک تعریف صحیح عملکرد کامپیوتر می باشد؟

الف) کامپیوتر وسیله ای برای برنامه ریزی، پردازش و ذخیره اطلاعات می باشد.

ب) نرم افزارها اجازه کار با کامپیوتر را برای ما فراهم می سازند.

ج) گزینه های الف وب

د) هیچ کدام

کدام گزینه ظرفیت حافظه اصلی است؟

الف) 256Mb

ب) 128Mb

ج) 1GB

د) همه موارد

۱۰) کدامیک از موارد زیر در مورد Hard Disk غلط است؟

الف) دیسکی که یکبار قالب بندی (Format) شده را می توان مجددا قالب بندی نمود.

ب) با اجرای دستور قالب بندی دیسک سخت ، کلیه اطلاعات موجود پاک می شود.

ج) قبل از استفاده از دیسک حتما باید آن را قالب بندی نمود.

د) عمل قالب بندی، فقط مخصوص دیسک سخت داخلی می باشد.

 

جدیدترین مطالب

ثبت نام