logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

1)نام دیگر صفحه کاری ……..می باشد.

الف) Cell

ب)Workbook

ج) Worksheet

Spreadsheet (o

2)از کدام سربرگ جهت حرکت بین فایل های باز ، استفاده می کنیم؟

الف)Format

ب) File

ج) New

د) View

3) دستور Open در گزینه …………قرار دارد.

الف)View

ب) Insert

ج) File

د) Home

۴) پسوند فایل ها در  اکسل ……….. می باشد.

الف)DOC

ب) XLSX

MDB(T

د) PPT

۵) جدا کننده صفحات را در کدام نما می توان مشاهده نمود؟

Page Layout

ب) Page Break Previw

ج) Normal

د) Custom View

۶) ابزار Zoom در کدام سربرگ موجود است؟

الف)Home

ب)View

ج)Insert

د)Format

۷) از کدام کلیدها برای ذخیره کار پوشه استفاده می کنیم؟

الف) Ctrl+A

ب) Ctrl+ p

ج) Ctrl+S

د) Alt+S

برای ذخیره در فضای ابری در پنجره Save دکمه …………………….. را کلیک می نمائیم.

الف)One Drive

ب)Computer

ج)Add a Place

الف و ج

۹) جهت تنظیم گزینه های نرم افزار اکسل، ابتدا روی منوی File کلیک نموده ، سپس گزینه…………………… را انتخاب میکنیم.

الف) Options

ب) Account

ج) Share

د)Export

۱۰) کدام مورد زیر جزء کاربردهای نرم افزار اکسل می باشد؟

الف) تهیه نمودار

ب) تهیه گزارش

ج) حسابداري

د) همه موارد

ثبت نام