logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

logo-icdl

نمونه سوالات کتبی اکسس​

نمونه سوالات کتبی اکسس
1) در کدام شیء داده ها در قالب سطر و ستون ذخیره می شوند؟

الف) پرس و جو           ب) جدول               ج) گزارش               د) ماکرو

۲) کاربران پایگاه داده ………………………………….. را بر عهده دارند.

الف) اصلاح در صورت خرابی پایگاه   ب) طراحی بانک اطلاعاتی     ج) وارد کردن داده ها          د) محافظت از اطلاعات

3) کدامیک به عنوان پایگاه داده بزرگ شمرده نمی شوند.

الف) ثبت نام موسسه آموزشی      ب) سیستم حساب بانکی           ج) سیستم هواپیمایی              د) کتابخانه ملی

۴) کدامیک از گزینه های زیر از انواع ارتباط بین جداول نمی باشد؟

الف) ارتباط چند به چند  (Many to Many)         ب) ارتباط چند به یک (Many to One)

ج) ارتباط یک به چند   (One to Many)            د) ارتباط یک به یک One to One))

5) کدام گزینه نوع اطلاعاتی را می توانیم در فیلدها وارد کنیم را تعیین می نماید؟

الف)  Index            ب) Primary Key               ج) Data Type                        د) Field name

6) به محل نگهداری داده ها …………………گویند.

الف) رکورد                      ب) پایگاه داده             ج) گزارش                           د) فيلد

۷) اطلاعات مانند متن ، عدد و … که در جداول برنامه Access وارد می شود را چه می گویند؟

الف) داده                     ب) اطلاعات                          ج) فیلد                             د) ایندکس

۸) به فیلدی که ارتباط بین جداول را برقرار می نماید ……………………گویند.

الف) operation         ب) Relationships                 ج) Primary key          د ) Index

۹) کدامیک از موارد زیر جزء وظایف مدیریت پایگاه داده ها می باشد؟

الف) بررسی فایل های پایگاه داده دچار مشکل                         ب) چگونگی ورود داده ها و نگهداری از آنها

ج) تعیین میزان دسترسی کاربران به داده های معین                د) همه موارد

۱۰) کدامیک از موارد زیر از اصول طراحی بانک اطلاعاتی نمی باشد؟

الف) تصمیم بگیریم پایگاه داده چه کاری باید انجام بدهد.          ب) عدم تعیین روابط بین جداول

ج) هر فیلد دارای یک نوع داده باشد.                                       د) تعیین کنیم چند جدول مورد نیاز است.

ثبت نام