دانلود نمونه سوالات کتبی

مبانی کامپیوتر

نمونه سوالات مبانی و سخت افزار

ویندوز

نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز

سوالات کتبی اینترنت

اینترنت

نمونه سوالات اینترنت و اوت لوک

ورد

نرم افزار ورد

نمونه سوالات واژه پرداز ورد

نرم افزار پاورپوینت

نمونه سوالات پاورپوینت(ارائه مطلب)

نرم افزار اکسل

نمونه سوالات اکسل(صفحه گستر)

پایگاه داده اکسس

نرم افزار اکسس

نمونه سوالات اکسس(بانک اطلاعاتی)

سوالات کتبی فتوشاپ

نرم افزار فتوشاپ

نمونه سوالات فتوشاپ

دیکشنری ها قابل دانلود

معنی لغات ویندوز سون

دیکشنری ویندوز

معنی لغات سیستم عامل ویندوز سون

معنی لغات ورد

دیکشنری ورد

معنی لغات واژه پرداز ورد

معنی لغات پاورپوینت

دیکشنری پاورپوینت

معنی لغات ارائه مطلب پاورپوینت

معنی لغات اکسل

دیکشنری اکسل

معنی لغات صفحه گستر اکسل

معنی لغات اکسس

دیکشنری اکسس

معنی لغات بانک اطلاعاتی اکسس

دانلود نمونه سوالات عملی

آزمون آنلاین ویندوز سون

ویندوز

نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز

آزمون اوت لوک

اینترنت

نمونه سوالات اینترنت و اوت لوک

آزمون آنلاین ورد

نرم افزار ورد

نمونه سوالات واژه پرداز ورد

آزمون آنلاین پاورپوینت

نرم افزار پاورپوینت

نمونه سوالات پاورپوینت(ارائه مطلب)

آزمون آنلاین اکسل

نرم افزار اکسل

نمونه سوالات اکسل(صفحه گستر)

آزمون آنلاین اکسس

نرم افزار اکسس

نمونه سوالات اکسس(بانک اطلاعاتی)

سوالات کتبی فتوشاپ

نرم افزار فتوشاپ

نمونه سوالات فتوشاپ

دانلود سوالات عملی اکسس

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۱ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۲ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

دانلود نمونه سوال مدل ۳ همراه با جواب

دانلود نمونه سوال مدل ۳ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۴ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۵ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۶ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۷ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۸ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۹ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۱۰ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۱۱ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی اکسس

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۱۲ همراه با جواب

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی